Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Leerplicht en verlof

De leerplichtwet
Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf de eerste schooldag van de maand volgende op de maand dat het 5 jaar wordt tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden verplicht naar school moeten. Dit geldt in Nederland dus voor alle leerlingen die in het basisonderwijs zitten en voor het grootste deel van de middelbare scholieren. Uw kind mag al naar de basisschool wanneer het 4 jaar is.
 
De ouders dienen ervoor te zorgen dat de leerlingen geregeld de school bezoeken. Als de leerlingen 12 jaar of ouder zijn worden zij voor dit geregeld schoolbezoek medeverantwoordelijk gehouden. De directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar als leerlingen niet op school verschijnen zonder dat hier goede redenen voor zijn (zie ook ‘de leerplichtwet en extra verlof’). De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij/zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen.
 
De leerplichtwet en extra verlof
De leerplichtwet maakt een aantal uitzonderingen op het verplichte schoolbezoek. Bijvoorbeeld als een leerling ziek is, kan hij niet naar school. Hierover zijn afspraken gemaakt. Ook zijn er regels afgesproken in de leerplichtwet als er leerlingen zijn die om bijzondere redenen extra verlof moeten hebben. De leerplichtwet geeft aan ouders en leerlingen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen extra verlof te vragen. De leerplichtwet geeft de mogelijkheid voor twee soorten extra verlof, namelijk:
- Extra vakantieverlof
- Verlof wegens gewichtige omstandigheden.
 
Extra vakantieverlof
(art. 11 lid f van de leerplichtwet)
-          Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als ouders en kinderen in de normale vakanties niet samen weg kunnen omdat de werkzaamheden van één of beide ouders dat niet toelaten.
-          Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één van de ouders in de horeca werkzaam is en in de vakanties moet werken. Wel dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:
-          In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de (locatie)directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
-          De verlofperiode mag maximaal tien aaneengesloten schooldagen beslaan.
-          De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
-          Dit verlof mag maar één keer per jaar worden gegeven.
-          U moet een verklaring van uw werkgever inleveren waaruit de noodzaak van dit extra verlof blijkt (of een verklaring op officieel briefpapier in geval u een eigen bedrijf heeft)
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
(art. 11 lid g van de leerplichtwet)
Onder dit verlof vallen omstandigheden die buiten de wil van de ouders of leerlingen liggen.
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
-          Verhuizing van het gezin.
-          Bezoek aan de rechtbank i.v.m. wettelijke verplichtingen.
-          Bijwonen van huwelijk van bloed- en aanverwanten.
-          Overlijden van bloed- en aanverwanten.
-          Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (aantal dagen wordt bepaald in overleg met (locatie)directeur en/of leerplichtambtenaar.
-          Viering van een 25-, 40, 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten.
-          Het voldoen aan religieuze verplichtingen.
-          Extra verlof wegens medische of sociale redenen.
-          In deze gevallen is een indicatie nodig van de huisarts, specialist, het RIAGG, de Sociale Dienst of het maatschappelijk werk.
 
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
-          Familiebezoek in het buitenland.
-          Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
-          Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
-          Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.
-          Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie in verband met (verkeers) drukte.
-          Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
-          Televisieopnames, theaterproducties, extra vakanties.
 
 
In verband met de bezwaartermijn dient het verlof acht weken van tevoren aangevraagd te worden of zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de verlofgrond (overlijden, ziekte, etc.)
 
Het aanvraagformulier voor extra verlof is verkrijgbaar op De Opstap (bij de directeur) of te downloaden vanaf deze pagina. U dient de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (werkgevers)verklaringen, in te leveren bij de school. Voor verlofaanvragen die de maximale 10 dagen niet te boven gaan, neemt de (locatie)directeur zelf een besluit. Dit besluit maakt hij binnen 5 schooldagen schriftelijk aan u bekend door middel van een beschikking. Aanvragen die de 10 dagen te boven gaan worden door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Het besluit wordt dan binnen 10 schooldagen schriftelijk aan u bekend gemaakt. In spoedgevallen wordt het schriftelijk besluit vooraf gegaan door mondelinge toestemming.
 

 

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

 

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl